Masterpieces of Yixing Teapots Qing Mid (Qianlong)

SHENG He 邵圣和

SHAO Jingnan 邵景南

ShaoJingnan邵景南六方开光诗文风景宫灯壶

SHAO Chunyuan 邵春元

YANG Jichu 杨季初

PAN Yiyuan 潘一元

SHAO Yuting 邵玉庭

ShaoYuting邵玉庭天青泥双色球钮壶

SHAO Shunchang 邵顺昌

BAO 宝

CHEN Wenbo 陈文伯

Chenwenbo陈文伯金段梅竹壶

FENG Caixia 冯彩霞

QIAN Fanglin 钱芳林

QianfanglinHanfang钱芳林汉方

LIANG Shihu 凉世虎

Qingquan Meiyu 清泉美玉

SHEN Cantian 沈才田

WanBao 万宝

WanBao万宝贴花凤纹壶

XU Bojun 许伯俊

XuBojun许伯俊描金汉方壶

SHAO Chunlai 邵春来

ShaoChunlai邵春来描金诗文风景壶

WANG Nanlin 王南林

Wangnanlin王南林镂空提梁