Mingyuan Reference


一代制壶大师陈鸣远背后的男人

一代紫砂名家陈鸣远背后是怎样的团队
陈鸣远紫砂壶的艺术价值与收藏价值

http://www.360doc.com/content/12/0419/23/9770217_205051540.shtml

陈鸣远紫砂壶拍卖记录及精湛的制壶工艺

https://baike.baidu.com/item/%E9%99%88%E9%B8%A3%E8%BF%9C

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%99%88%E9%B8%A3%E8%BF%9C


文章来源:http://read01.com/E8OQ3E7.html

Pumpkin teapot and auction prices https://www.sohu.com/a/274719609_376800


https://page.om.qq.com/page/OtCqqz9MhkqD3QAb2I8gEYUQ0